mg娱乐,mg娱乐娱城官网4355

 
   您现在的位置: 成员列表
 
 
 
马志军
    (点击次数:)
 

    名:马志军

    别:男

    族:汉族

    业:材料学

 

 

 

 

研究领域:

主要从事铁电薄膜与器件的研究工作,在Appl. Phys. Lett.J. Appl. Phys.等期刊上发表论文多篇

 

主要科研成果(论文、专利、获奖):

 

(1)    Zhijun Ma, Tianjin Zhang, Ruikun Pan, Kun Liang, Duofa Wang, Jingang Wang, Jinzhao Wang, Juan Jiang, Yajun Qi, and Huifang Chu.  Appl. Phys. Lett., 101, 022906 (2012)

(2)    Z. J. Ma, T. J. Zhang, R. K. Pan, M. G. Duan, and M. He. J. Appl. Phys., 111, 074311 (2012)

(3)    Zhijun MaTianjin ZhangMiao He, Ruikun Pan, Kai Fu, Jingyang Wang. J Mater Sci: Mater Electron, 22, 35 (2011)

(4)    Zhijun MaTianjin ZhangJingyang Wang. J Mater Sci: Mater Electron, 22, 862 (2011)

(5)    Wang Jingyang, Zhang Tianjin, Pan Ruikun, Ma Zhijun, Wang Jinzhao. .Appl. Surf. Sci., 258, 3283(2012)

(6)    Wang Jingyang, Zhang Tianjin, Pan Ruikun, Ma Zhijun, Wang Jinzhao. Physcia B: Condensed Matter, 407, 160(2012)

(7)    R.K. Pan, T.J. Zhang, J.Z. Wang, Z.J. Ma, J.Y. Wang, D.F. Wang. J Alloy Compd., 519, 140 (2012)

(8)    T.J. Zhang, R.K. Pan, Z.J. Ma, M. G. Duan, D. F. Wang, and M. He. Appl. Phys. Lett., 99, 182106 (2011)

(9)    Jinzhao Wang, Tianjin Zhang, Runkun Pan, Juan Jiang, Zhijun Ma, Chao Xiang. Investigation on the dielectric properties of (Ba, Sr)TiO3 thin films on hybrid electrodes. Materials Chemistry and Physics. 121, 28(2010)

(10)汪竞阳, 余琳, 章天金, 潘瑞琨, 马志军. mg娱乐学报, 33, 94(2011)

(11)潘瑞琨, 章天金, 杨凤霞, 马志军, 何苗. 材料导报, 24, 10(2010)

关闭窗口